Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

pre kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku prostredníctvom elektronického systému

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

 1. Predávajúci je obchodnou spoločnosťou, ktorej jedným z profilových predmetov činnosti je kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) ako aj iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod).
 2. Predávajúci je zároveň prevádzkovateľom internetového obchodu, ktorý je prevádzkovaný na doméne www.juuj.sk (ďalej len „internetový obchod“).
 3. Označenie predávajúceho je:
  Obchodné meno: Marian Spodniak
  Ulica a číslo domu: J.Kráľa 1413/3
  Mesto a PSČ: Zvolen, 96001
  E-mail: juuj@juuj.eu
  IČO: 55361773 DIČ: 1072683821
  IBAN : SK75 0900 0000 0052 0098 6460
  tel: 0907 852 202
 4. Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila vôľu vstúpiť do obchodno-záväzkového vzťahu s predávajúcim s tým, že práva a povinnosti zmluvných strán pri kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu sa budú riadiť obsahom Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho (ďalej len „VOP“).
 5. VOP platia pre nákup v internetovom obchode prevádzkovanom predávajúcim.
 6. VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ alebo podnikateľský subjekt, ktorý nie je spotrebiteľom.
 7. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov (č. 102/2014 Z.z.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľský subjekt, ktorý nie je spotrebiteľom, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami Obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Zb.), všetky v znení neskorších noviel.
 8. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 9. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ (resp. podnikateľský subjekt, ktorý nie je spotrebiteľom), je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a Obchodným zákonníkom.
 10. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke v platnom prehľade internetového obchodu.
 11. Značka JUUJ podlieha ochrannej známke číslo: 240263
 12. Orgánom dozoru je:
   
  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
  Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
  Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
  tel. č.: 048/412 49 69-71
  fax č.: 048/4124 693

Článok 2

Objednávanie tovaru

 1. Kupujúci je oprávnený vykonať objednávku tovaru, ktorý sa nachádza v ponuke internetového obchodu prostredníctvom nákupného košíka. Aktuálnou ponukou tovaru vrátane ceny je predávajúci viazaný.
 2. Kupujúci vykoná objednávku výberom tovaru (určeného čo do množstva a druhu) a následným riadnym vyplnením objednávkového formulára, ktorý elektronicky odošle predávajúcemu. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí.
 3. Odoslaním objednávkového formulára predávajúcemu kupujúci prejavuje súhlas s VOP.
 4. Predávajúci je oprávnený vykonať potrebné úkony za účelom overenia pravdivosti a správnosti údajov uvedených v objednávkovom formulári. Ak nevzniknú pochybnosti, predávajúci bez zbytočného odkladu potvrdí objednávku tým, že kupujúcemu prostredníctvom e-mailu odošle oznámenie o prijatí objednávky. Odoslaním oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim kúpna zmluva.
 5. V prípade, ak kupujúcemu nebude doručené oznámenie o prijatí objednávky e-mailom, bola elektronická objednávka pravdepodobne vyplnená nesprávne a nie je predávajúcim akceptovaná. V tomto prípade je potrebné čo najskôr kontaktovať predávajúceho.

 Článok 3

Stornovanie objednávky

 1. Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom v nasledovných prípadoch:
 • do 24 hodín od vytvorenia objednávky alebo dokiaľ nebola objednávka potvrdená zo strany predávajúceho,
 • v prípade že nebola dodržaná publikovaná cena výrobku alebo nebola dodržaná dodacia lehota určená predávajúcim pri potvrdení objednávky.
 1. V prípade, že kupujúci stornuje už potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky preukázateľné účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade ak kupujúci stornuje objednávku po jej odoslaní predávajúcim a predávajúcemu vznikli náklady na dopravu tovaru.
 2. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v určenej lehote, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak. Predávajúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak kupujúci neodpovedá na e-mail alebo ho nemôže telefonicky zastihnúť po dobu viac ako troch pracovných dní za sebou.

Článok 4

Platobné podmienky

 1. Ceny tovarov, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu sú uvedené v EUR s DPH a bez nákladov na prepravu/dodanie. Prepravné náklady sú uvedené v Dodacích podmienkach nižšie.
 2. Kupujúci si môže tovar prísť vyzdvihnúť osobne na mieste určenom predávajúcim v potvrdzujúcom e-maily, vtedy poštovné kupujúci neplatí. Tento spôsob dodania je potrebné dohodnúť s predávajúcim vopred.
 3. Príslušný daňový doklad (faktúra) je súčasťou dodávky.
 4. Náklady na prepravu/dodanie tovaru platí kupujúci, a to v sume uvedenej v dodacích podmienkach, pričom predávajúci dodá tovar kupujúcemu prostredníctvom  pošty alebo kuriérskou službou (spôsob dodania si vyberá kupujúci pri objednávaní).
 5. Obchodné podmienky a náklady na prepravu/dodanie tovaru do členských štátov EÚ zašle predávajúci kupujúcemu na základe jeho žiadosti prostredníctvom e-mailu.
 6. Predávajúci je oprávnený odoprieť dodať tovar kupujúcemu a to až do úplného zaplatenia celej kúpnej ceny.
 7. V prípade, ak celá kúpna cena nebude zaplatená riadne a včas, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 Článok 5

Dodacie podmienky

 Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v mieste, ktoré určuje kúpna zmluva.

 1. Predávajúci odošle tovar kupujúcemu v lehote max. 5 -10 pracovných dní od zaplatenia tovaru na náš účet. V prípade, ak tovar z akéhokoľvek dôvodu v uvedenej lehote nie je možné dodať, predávajúci o tom kupujúceho upovedomí e-mailom alebo telefonicky. Lehotou uvedenou v oznámení o prijatí objednávky je predávajúci viazaný.
 2. Predávajúci si splní svoju povinnosť dodať tovar kupujúcemu tým, že ho odošle prostredníctvom pošty alebo ho odovzdá prepravcovi kuriérskej služby na prepravu kupujúcemu.
 3. Pri doručení zásielky kuriérom je kupujúci povinný skontrolovať zásielku - jej prípadné poškodenie a úplnosť. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o poškodenom/porušenom balení zásielky. V prípade, že zásielka je poškodená a po kontrole obsahu zásielky je zistené, že obsah zásielky nezodpovedá obsahu faktúry/objednávky, alebo jej obsah je poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť zapísať v prítomnosti kuriéra do škodového zápisu. Pri nesplnení vyplnenia škodového zápisu, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Kupujúci je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.
 4. Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený a či obsah balenia zodpovedá fakturovanému tovaru. V prípade, že obsah zásielky nezodpovedá fakturovanému tovaru, alebo je tovar mechanicky poškodený (avšak bez známok poškodenie samotnej zásielky, na čo sa vzťahuje ods. 4), je kupujúci túto skutočnosť bezodkladne oznámiť do dvoch pracovných dní od prevzatia tovaru, inak dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Kupujúci je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.
 5. Kupujúci je informovaný o odoslaní tovaru jeden pracovný deň pred jeho doručením. Kupujúci je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný informovať predávajúceho, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky.
 6. Kupujúci je povinný zaplatiť v rámci sumy objednaného tovaru aj náklady na prepravu. Tieto si predávajúci na území SR účtuje nasledovne:
  - pri dodaní slovenskou poštou doporučene 2,99 € (platba za objednávku vopred na účet predávajúceho)
  - pri dodaní kuriérskou službou GLS 3,99 € (platba za objednávku vopred na účet predávajúceho)

   

Článok 6

Osobitné ustanovenia

 1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

 

a) písomnou formou adresovanou na sídlo spoločnosti (Spodniakova Janetta, J.Kráľa 1413/3,  96001 Zvolen),
b) telefonicky +421 907 852 202
c) e-mailom juuj@juuj.eu

 

 1. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar bez nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.
 2. Kupujúci je povinný v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátiť tovar predávajúcemu bez ohľadu na to, či tovar bol použitý alebo má vady, ktoré spotrebiteľ nespôsobil; primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná.
 3. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou. Vyplnením priloženého formulára, ktorý stiahnete TU. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, a spôsob, akým má predávajúci vrátiť sumu uhradenú za vracaný tovar - číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane celej dokumentácie, návodu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.
 4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. Rovnaký postup platí aj v prípade, že tovar bol zákazníkom rozbalený a použitý, avšak nie sú na ňom viditeľné žiadne stopy používania a po skompletizovaní tovaru, obalu a príslušenstva je možné tovar opätovne predať ako nový.
 5. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške zapožičaného podľa platného cenníka služieb predávajúceho za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
 6. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.

Článok 7

Reklamačné podmienky

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste.
 2. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v sídle predávajúceho u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť.
 3. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 4. Pri predkladaní tovaru na záručnú opravu musia byť splnené nasledovné podmienky zo strany kupujúceho:
 5. je predložený originálny záručný list,
 6. je predložený doklad o zaplatení,
 7. tovar spĺňa všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste.
 8. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie.
 9. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Reklamačný formulár stiahnete TU

Článok 8

Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody na tovare

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho dodaním tovaru.

Článok 9

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci vyhlasuje, že si je vedomý, že osobné údaje kupujúceho, ktoré získa pri plnení svojich povinností podľa tejto zmluvy podliehajú ochrane v zmysle zákona  č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, a preto sa s takto získanými údajmi zaväzuje nakladať v súlade s citovaným zákonom, najmä tieto nesmie zneužívať a je povinný o nich nad rámec plnenia povinností podľa tejto zmluvy zachovávať mlčanlivosť.
 2. Predávajúci ani kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z VOP, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené „vyššou mocou“ alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 4. VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

 

VOP platné od 01.09.2014

Obchodné podmienky si môžete stiahnuť TU